6 obiektów

Syndyk sprzeda nieruchomość w Pruszczu Gdańskim 953.910,00 zł netto
Syndyk sprzeda nieruchomość w Pruszczu Gdańskim 953.910,00 zł netto Pruszcz Gdański, gdański, Pomorskie
953 910 zł
2 125 zł za m²
449 м²

OBWIESZCZENIE SĄDOWE w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 73/18/P syndyk masy upadłości Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 4 marca 2020r. zapadłym w sprawie VI GUp 73/18 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący: 1. nieruchomość obejmująca prawo własności nieruchomości lokalowej numer 6 o powierzchni użytkowej 40,44 m2, umiejscowionej na pierwszym piętrze (II kondygnacji) budynku numer 14a przy ulicy Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 268/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/ 317 - pokaż numer telefonu - 3/6 za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 213.600,00 zł netto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. 2. nieruchomość zlokalizowana w Pruszczu Gdańskim przy ul. Mickiewicza 1, obejmująca prawa własności projektowanych nieruchomości lokalowych – lokali niemieszkalnych (znajdujących się w budynku biurowo – usługowym): a) numer 4 i 5 wraz z projektowanym udziałem 0,0997 części w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, z którego lokal zostanie wydzielony, a objętych księgą wieczystą KW nr GD1G/ 396 - pokaż numer telefonu - 3/7; lokal o pow. 132,21 m² - stanowiących zorganizowaną całość; b) numer 15 wraz z projektowanym udziałem 0,0440 części w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, z którego lokal zostanie wydzielony, a objętych księgą wieczystą KW nr GD1G/ 396 - pokaż numer telefonu - 3/7; lok o pow. 57,01 m²; c) numer 17, 18, 19, 20 wraz z projektowanym udziałem 0,1963 części w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, z którego lokal zostanie wydzielony, a objętych księgą wieczystą KW nr GD1G/ 396 - pokaż numer telefonu - 3/7; lokal o pow. 260,28 m² - stanowiący zorganizowaną całość; z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 953.910,00 zł netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1. Oferty należy składać do dnia 31 marca 2020 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty. 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk Sędzia Komisarz ASR Łukasz Piotrowicz sygnatura akt VI GUp 73/18/P PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. 6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Cech Rzemiosł Różnych w upadłości z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 301 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 136 - pokaż numer telefonu - 2. 7. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 31 marca 2020 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy. 8. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), c) wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu, f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot; l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. 11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w postępowaniu przetargowym mogą być uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 kwietnia 2020r. roku o godzinie 9.30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B68A. 13. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 728 - pokaż numer telefonu - od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Zapraszam do składania ofert syndyk Dominika Bączek

Sprzedam lokal usługowo handlowy Żwirku i Wigury Gdańsk
Sprzedam lokal usługowo handlowy Żwirku i Wigury Gdańsk Gdańsk, Pomorskie, Zaspa Młyniec
150 000 zł
4 167 zł za m²
36 м²

Dzień Dobry, Na sprzedaż lokal usługowy na ulicy Żwirki i Wigury 4A/4 ( + opcjonalnie 4A/5 lokal przylegający wraz z drzwiami pomiędzy nimi taki sam metraż) Lokal jest podzielony na 5 pomieszczenia: - Sala sprzedaży - Druga sala - Magazynek - Korytarz - Łazienka W lokalu znajduje się piwnica (do remontu) Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu wizyty Inne informacje: - Ogrzewanie prąd -> jedna część 600zl, druga 320zl (różnice wynikają z sposobu użytkowania) - Dzierżawa ziemi od miasta (bezterminowa) - W przypadku zakupu obu lokali cena za całość wyniesie 260 tys.

Biuro Pawilon biurowy Kontener Pawilon handlowy Gdańsk
Biuro Pawilon biurowy Kontener Pawilon handlowy Gdańsk Straszyn, gdański, Pomorskie
18 000 zł
1 000 zł za m²
18 м²

Producent całorocznych obiektów z płyty warstwowej oferuje pawilony na indywidualne zamówienie - biurowe, handlowe, gastronomiczne, stróżówki oraz inne na życzenie klienta. Standardowe wykonanie pawilonu 6m x 3m: Płyta warstwowa 100 mm z rdzeniem styropianowym lub PU (poliuretan) Podłoga wzmocniona płytą OSB 22 mm Wykładzina przemysłowa PCV w różnych wzorach Możliwość wyboru koloru ścian i obróbek Stolarka aluminiowa ciepła lub stolarka PCV Podstawowa instalacja elektryczna- lampa, włącznik, gniazdo, zabezpieczenie Cena netto. F-ra VAT Możliwe modyfikacje pod indywidualne zamówienie: Zmiana rozmiarów Zmiana grubości ścian, podłogi i dachu Montaż kasetonów ozdobnych, blachy imitującej deski, itp Zapraszam do kontaktu 664 - pokaż numer telefonu - www.facebook.com/apalis74

Sprzedam pawilon handlowo/usługowy
Sprzedam pawilon handlowo/usługowy Pruszcz Gdański, gdański, Pomorskie
60 000 zł
706 zł za m²
85 м²

Sprzedam pawilon usługowy o pow.94m2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kochanowskiego.

Sprzedam pawilon Gdańsk Wrzeszcz
Sprzedam pawilon Gdańsk Wrzeszcz Gdańsk, Pomorskie, Wrzeszcz
95 000 zł
3 167 zł za m²
30 м²

Promocja! Sprzedam pawilon handlowo- usługowy o powierzchni 30m2, położony w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Kościuszki 150. Lokal położony na osiedlu z licznymi blokami, w prężnie działającym kompleksie. Lokal jest świeżo po kapitalnym remoncie. Na wyposażeniu klimatyzacja, alarm, rolety antywłamaniowe na drzwiach i oknach, duży bojler na ciepłą wodę. Punkt posiada parking dla klientów i właścicieli, możliwy jest podjazd bezpośrednio do lokalu. Doskonały zarówno na handel jak i usługi. Koszt miesięczny utrzymania lokalu ok 500 zł (opłaty za podatek od nieruchomości, dzierżawa terenu, oświetlenie zewnętrzne, sprzątanie wspólnego terenu, wywóz śmieci). Świetny temat na inwestycję pod wynajem. Bardzo szybki zwrot inwestycji. Zakup zwraca się już w 5 lat! Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu.

LOKAL HANDLOWO USLUGOWY 80m2 w Pruszczu Gdańskim.
LOKAL HANDLOWO USLUGOWY 80m2 w Pruszczu Gdańskim. Pruszcz Gdański, gdański, Pomorskie
420 000 zł
3 500 zł za m²
120 м²

Sprzedam lokal dwupoziomowy +piwnica w Pruszczu Gdańskim na ul Obrońców Pokoju. Lokal typowo przeznaczony na handel lub usługi. 80m2 powierzchni handlowo uslugowej + 40m2 piwnica. ( Parter 40 m2, góra 40m2) Lokal posiada nowy piec gazowy Viessmann, klimatyzację na 3 kondygnacjach, podciagnietą siłę oraz nowa stolarkę okienną. Podłogi wyłożone gresem na parterze i piwnicy Piętro posiada panele podłogowe. Obecnie znajduje się tam żłobek. Lokal jest w świetnym punkcie komunikacyjnym dodatkowo otoczonym osiedlami prężnie się rozbudowujacymi oraz innymi punktami usługowymi.

Открыть картуКарта